Pic_60251

สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านดอยก้อม อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน …

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านดอยก้อม อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน มูลนิธิชัยพัฒนาได้สนองพระราชดำริในการพัฒนาที่ดิน โดยจัดทำแปลงสาธิตการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี อีกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมและขยายผลการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่

พร้อม กันนี้ ได้พระราชทานกิ่งพันธุ์น้อยหน่าแก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนายอำเภอบ้านโฮ่ง เสร็จแล้ว ทรงติดตามการเจริญเติบโต ของมะม่วงพันธุ์เขียวมรกต โดยทรงเสียบยอดมะม่วง พระราชทานแก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านโฮ่ง และกำนันตำบลบ้านโฮ่ง สำหรับนำไปเพาะปลูก

ข่าวจาก : ไทยรัฐ
ขอขอบคุณมากครับ
Thairath