1. ขายปุ๋ยเคมี ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตขายหรือมีไว้เพื่อขายปุ๋ยเคมี
2. ขายวัตถุอัตรายทางการเกษตรต้องยื่นขอรับใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย   โดยผู้ยื่นขออนุญาตต้องผ่านหลักสูตรการควบคุมผู้ขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร
3. ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตายเมล็ดพันธุ์ควบคุม
4. ศึกษาพืชที่ปลูกในเขตที่จะขาย โรค และแมลงที่ระบาด ศึกษาภูมิอากาศ และำำภูมิประเทศให้ดี

5. ติดต่อสินค้ามาลง (ต้องเลือกที่เชื่อถือได้)

การยื่นขอรับใบอนุญาต

1. กรุงเทพฯ ติดต่อได้ที่สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ภายในม.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-7990, 0-2579-7988, 0-2579-5536-7
2. ต่างจังหวัดติดต่อได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรที่อยู่ใกลท่าน