เกษตรออนไลน์

ทุก ๆ เรื่องเกี่ยวกับการเกษตร


Entries Tagged ‘ปุ๋ย’

ราคาผลผลิตตกต่ำ : ปัญหาเรื้อรังของเกษตรกร

ประเทศไทย โดยสภาพพื้นที่ และภูมิอากาศเหมาะแก่การทำเกษตรกรรมอันดับต้นๆ ของโลกประเทศหนึ่ง ดังนั้น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสินค้าเกษตรยังคงเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้เข้า ประเทศเป็นจำนวนมากต่อปี ถึงแม้ในปัจจุบันสินค้าอุตสาหกรรมจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการส่งออกแทนสินค้า เกษตรมากขึ้นทุกวันก็ตาม

ในปัจจุบันเกษตรกรไทยแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ดังนี้

1. ชาวนา อันได้แก่เกษตรกรที่ทำนาปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก และเกษตรกรกลุ่มนี้จะอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ ทั้งเนื่องจากมีพื้นที่ราบลุ่ม และมีแม่น้ำไหลผ่าน ส่วนในภาคอื่นๆ เช่น ภาคใต้มีการทำนาน้อยกว่าอาชีพอื่น

2. ชาวไร่ อันได้แก่เกษตรกรผู้ทำการเพาะปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง และสับปะรด เป็นต้น เกษตรกรกลุ่มนี้กระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศ แม้กระทั่งบนดอยสูง

3. ชาวสวน อันได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล เช่น ลำไย ลิ้นจี่ เงาะ ทุเรียน และพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และกาแฟ เป็นต้น มีมากที่สุดในภาคใต้ ภาคตะวันออก และในขณะนี้ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เริ่มมีการทำสวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนยางพารา

4. ชาวประมง และผู้เลี้ยงปศุสัตว์ กลุ่มนี้มีอยู่ทั่วไป และมีทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ และรายย่อยกระจายอยู่ทั่วประเทศ

ถ้ามองในแง่การผลิตเพื่อเป็นสินค้าส่งออกก็จะมีเพียงการประมง และผู้เลี้ยงปศุสัตว์ เช่น ไก่ และสุกร

เกษตรกรทั้ง 4 กลุ่มนี้จะมีปัญหาในการประกอบการคล้ายๆ กันอยู่ 2 ประการ คือ

1. ต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปุ๋ย น้ำยาฆ่าศัตรูพืช และอาหารสัตว์ได้มีราคาแพงขึ้นเกือบทุกปีตามภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น

2. ในขณะที่เกษตรกรเผชิญกับปัญหาปัจจัยการผลิตสูงขึ้น แต่ราคาผลผลิตมิได้แพงขึ้นตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ผลิตได้ และความต้องการบริโภค กล่าวคือ ถ้าในปีใดผลิตได้มากเกินกว่าความต้องการในประเทศ และต้องพึ่งการส่งออกเพื่อดึงราคาให้สูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันในตลาดโลกมีสินค้าประเภทเดียวกันจากประเทศคู่แข่งขายในราคา ต่ำกว่า ก็จะทำให้ราคาขายสินค้าเกษตรจากประเทศไทยต้องขายถูกลงไปด้วย เพราะถ้าจะขายแพงกว่าประเทศคู่แข่งในขณะที่คุณภาพสินค้ามิได้ดีกว่าเขา ก็ยากที่จะรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ได้ ดังที่เกิดขึ้นกับสินค้าข้าวของไทยอยู่ในขณะนี้

จากปัญหาสองประการนี้เอง ทำให้เกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาและชาวไร่ ซึ่งผลผลิตทั้งประเภทที่เป็นไปตามฤดูกาล และเก็บเกี่ยวพร้อมกันหรือไล่เลี่ยกันก็จะเดือดร้อนเมื่อราคาขายต่ำกว่าราคา ทุน และทุกครั้งเมื่อเกิดปัญหานี้ รัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผ่านมาจะใช้วิธีการเดิมๆ และประการเดียวคือ เข้าแทรกแซงราคาโดยการประกันราคา หรือจำนำ แต่การแก้ปัญหาในทำนองนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ จึงไม่สามารถแก้ปัญหาให้หมดไปได้อย่างถาวร เมื่อเป็นเช่นนี้ ในทุกปีเมื่อฤดูเก็บเกี่ยวมาถึงรัฐก็นำเงินจากงบประมาณอันเป็นรายได้จากการ เก็บภาษีของคนทั้งประเทศเพื่อแก้ปัญหาให้คนกลุ่มเดียวคือเกษตรกร

และที่สำคัญ การแก้ปัญหาในทำนองนี้ เกษตรกรไม่ได้รับประโยชน์มากพอที่จะทำให้พวกเขาหลุดพ้นจากปัญหาได้อย่างถาวร อีกทั้งงบประมาณในส่วนนี้ได้ตกหล่น และสูญหายไปในกระบวนการแก้ปัญหาจำนวนไม่น้อยในแต่ละปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายรับจำนำข้าวตันละ 15,000 บาท ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของฝ่ายค้าน และนักวิชาการจากสถาบันต่างๆ อยู่ในขณะนี้

อะไรเป็นเหตุให้รัฐบาลชุดนี้ถูกมองว่าล้มเหลว และมีเลศนัยในการแก้ปัญหาราคาข้าว และจะมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร ถ้าไม่แทรกแซงราคา

เพื่อจะตอบประเด็นแห่งคำถามดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนใคร่ขอให้ท่านผู้อ่านลองย้อนไปดูที่มาของการจำนำข้าวเปลือกตันละ 15,000 บาทของรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทย โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ก็พอจะอนุมานเหตุปัจจัยที่รับจำนำข้าวในราคาดังกล่าวได้ดังนี้

1. ในการปราศรัยหาเสียงทางพรรคเพื่อไทยได้ประกาศเป็นนโยบาย และเมื่อเป็นรัฐบาลจึงจำเป็นต้องดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อผลทางการเมือง แต่ในทางด้านการเงินเป็นการเพิ่มภาระหนี้สาธารณะให้แก่ประเทศ ดังนั้นนโยบายลักษณะนี้ถึงแม้จะประสบความสำเร็จด้านการเมือง แต่ก็ล้มเหลวในด้านการเงินการคลัง จึงน่าจะได้ทบทวนและดำเนินการให้รอบคอบกว่านี้

2. ชาวนาส่วนใหญ่ที่ต้องการผลตอบแทนจากนโยบายนี้ก็คือชาวนาซึ่งเป็นฐานทางการ เมืองของพรรคเพื่อไทย ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่านโยบายนี้ยกเลิกไม่ได้ และความเสียหายแก่ประเทศโดยรวมจะต้องมีต่อไป

ยิ่งกว่านี้ ถ้ารัฐบาลยอมก่อหนี้เพื่อชาวนาได้ ต่อไปเกษตรกรทุกกลุ่มเมื่อเดือดร้อนเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำ หรือต้นทุนสูงก็จะถือโอกาสเรียกร้องให้ช่วย และรัฐก็จะต้องก่อหนี้ต่อไปไม่มีวันสิ้นสุด

เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้เขียนเห็นว่าถ้ารัฐบาลมองปัญหาความเดือดร้อนของประเทศโดยรวมแล้วจะต้อง ทบทวนนโยบายช่วยชาวนาด้วยการก่อหนี้ เข้าทำนองแก้ปัญหาด้วยการสร้างปัญหา แล้วหันมาศึกษาแนวทางแก้ปัญหาเกษตรกรอย่างถาวรทุกกลุ่ม ไม่เพียงแต่ชาวนากลุ่มเดียวเท่านั้น

ส่วนการแก้ปัญหาในระยะยาวและถาวรน่าจะเริ่มด้วยการช่วยลดต้นทุน โดยให้เกษตรกรรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์การผลิตและขาย เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพของผลิตผล รวมไปถึงการต่อรองกับพ่อค้าทั้งในประเทศและพ่อค้าส่งออก

พร้อมกันนี้ ทางรัฐบาลจะต้องลงมาวางรูปแบบการทำเกษตรกรรม โดยกำหนดเป็นโซน และควบคุมการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการบริโภคทั้งในประเทศและส่ง ออก โดยยึดราคาเป็นหลักไม่ปล่อยให้ต่างคนต่างผลิตจนล้นตลาด และคุณภาพไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ก็จะช่วยให้ขายได้ราคาดีขึ้น โดยที่รัฐเข้าไปแทรกแซงน้อยที่สุด หรือไม่ต้องแทรกแซงเลยก็ได้

อีกประการหนึ่ง ในการดำเนินการแทรกแซงราคา ไม่ว่าด้วยมาตรการรับจำนำหรือประกันราคา จะต้องทำอย่างโปร่งใส ไม่มีเลศนัย และเปิดช่องให้มีการแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเกิดขึ้น ดังที่เป็นมาแล้วและกำลังเป็นอยู่จนถึงปัจจุบัน

แต่การจะทำเช่นนี้ได้ชาวนาเองก็จะต้องเข้าใจ และรับรู้ปัญหาอันอาจเกิดขึ้นแก่ประเทศโดยรวม ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนทุกคนในประเทศจะต้องช่วยกันจับตามองการแก้ปัญหา และปรับทิศทางการทำเกษตรกรรมของตนเองให้เป็นไปในทิศทางที่ก่อปัญหาให้แก่ รัฐบาลน้อยที่สุด มิฉะนั้นแล้วประเทศไทยคงหนีไม่พ้นล้มละลาย

Credit : ผู้จัดการออนไลน์

http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9550000129284

“งานเกษตรกำแพงแสน” วันที่ 1-10 ธันวาคม 2556

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เตรียมจัด “ งานเกษตรกำแพงแสน ” ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย การประชุมวิชาการระดับชาติ และงานแสดงนิทรรศการ Highlightที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ Smart Farm ฟาร์มอัจฉริยะ และพลังงานทดแทน นิทรรศการ “ข้าวอินทรีย์ วิถีพอเพียง”
-ติดตามเส้นทางกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนทานต่อทุกสภาวะเพื่อเตรียม รับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เพื่อการเลิกใช้สารเคมีที่จะนำไปสู่วิถีเกษตรอินทรีย์ที่แท้ ชมการอบรมเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการผลิตปุ๋ยสำหรับนาข้าวอินทรีย์ พันธุ์ข้าวทางเลือก ทางรอดของชาวนาไทย ผึ้งชันโรง นักอนุรักษ์พันธุรกรรมพืช กระบวนการผลิตสมุนไพรเพื่อประโยชน์ด้านปศุสัตว์ การใช้ประโยชน์เศษเหลือทางด้านปศุสัตว์ ระบบให้น้ำอัตโนมัติสำหรับพืชผักประเภทไม้เลื้อย ระบบชลประทานน้ำหยดใต้ดิน เครื่องปลูกมันสำปะหลังแบบนิวเมติก การผลิตไฟฟ้าจากขยะ ประกวดโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน/พันธุ์บราห์มันพันธุ์แท้ เพศผู้ เพศเมียชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โชว์พันธุ์สัตว์ประเภทต่างๆ เช่น แพะ ไก่ตะเภาทอง/ไก่แจ้ สุกรขนาดใหญ่/ขนาดเล็ก (Pig Let )
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-3435-1540

งานเกษตรกำแพงแสน 1-10 ธันวาคม 2556

kasetbanner

เผยแพร่ผลงานนิสิต
1. กิจกรรม “Creative Student Activity”
– การจัดนิทรรศการ “Creative Student Activity”
– การประกวดโครงงานสร้างสรรค์ของนิสิต
– ประกวดการจัดนิทรรศการ
– การจำหน่ายสินค้าขององค์กรนิสิต
จัดสัมมนาและประชุมวิชาการ
1. โครงการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
1.1 สาขาการประชุมวิชาการ จำนวน 8 สาขา
– สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
– สาขาสัตว์และสัตวแพทย์
– สาขาวิศวกรรมศาสตร์
– สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
– สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
– สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
– สาขาส่งเสริมการเกษตร
1.2 รูปแบบในการจัด
– เสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายเรื่องละ 20-25 นาที
– เสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์เรื่องละ 1 บอร์ด
– การสัมมนา อภิปรายและบรรยายพิเศษ
– การสัมมนา อภิปรายและบรรยายพิเศษ

นิทรรศการงานวิจัยด้านพืชและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร
1. นิทรรศการ “เกษตรพันธุ์ เพื่อโลกสีเขียว”
1.1 สาธิตถ่ายทอดเทคโนโลยี และความรู้ด้านการเกษตร
1.2 Smart Farm ฟาร์มอัจฉริยะ และพลังงานทดแทน
1.3 แมลงศัตรูในเคหะสถาน
1.4 ดิน ปุ๋ย หลากชนิด เทิดพระเกียรติวันดินโลก
1.5 พืชพันธุ์ใหม่ ข้าวโพด อ้อย กาแฟ และปาล์มน้ำมัน
1.6 พันธุ์พืชสวนหลากหลาย
1.7 พันธุ์พืชต้านทานโรค
1.8 รู้จักและเข้าใจการวิจัยกล้วยไม้ GM (ร่วมจัด)
1.9 พันธุ์สัตว์และระบบการผลิต

นิทรรศการงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์
1. นิทรรศการ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองและพัฒนายั่งยืน”
1.1 นิทรรศการของเอกชนด้านเครื่องจักรกลเกษตร-อาหาร ชลประทาน โยธา คอมพิวเตอร์ เครื่องกล พลังงาน ได้แก่
– บริษัท นาทวีเทคโนโลยี จำกัด
– บริษัท แองโกลไทย จำกัด
– บริษัท ศรีกำแพงแสน จำกัด
– บริษัท สยามอิมพลีเม้น จำกัด
– บริษัท กลุ่ม 79 จำกัด
– บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
1.2 การแสดงผลงาน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากหน่วยงานภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โดยนิสิต
1.3 นิทรรศการการนำเสนอผลงานของอาจารย์ และนิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ดังนี้

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
– เครื่องปลูกมันสำปะหลังแบบนิวเมติก (Highlight)
– เครื่องปิดผนึกถุงพลาสติก
– ระบบตรวจวัดคุณภาพผลิตผลเกษตรในไซโล
– เครื่องยนต์ 3 ระบบ LPG แบบดูด หัวฉีด และแก็สโซลีน
– ระบบฉีดพ่นสารเคลือบแบบแม่นยำ
– ลดความชื้นด้วยเม็ดดูดความชื้น
– เครื่องฉีกทุเรียน
– สวนผักแนวตั้ง
– การประยุกต์ใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ในการประเมินความฝาดของพลับ
– การจัดการทรัพยากรธรรมชาติฐานชุมชนสำหรับเกษตรกรรมยั่งยืนภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
– ระบบให้น้ำอัตโนมัติสำหรับพืชผักประเภทไม้เลื้อย
– Hydraulic Ram
– เทคนิคการตรวจวัดอากาศด้วยวิธี Image Processing
– ระบบชลประทานน้ำหยดใต้ดิน
– เครื่องวัดระดับน้ำอิเลคโทรนิกส์
– ระบบโทรมาตรของประเทศไทย

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
– บล็อกประสานกับงานวิจัย
– แบบจำลองการวางเสริมเหล็กเสริมในการก่อสร้างอาคาร
– โลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistic)
– แบบจำลองการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตและคอนกรีต
– เทคนิคการป้องกันการพังทลายของลาดดิน

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
– หุ่นยนต์ช่วยงานก่อสร้างบ้าน (Highlight)
– โครงการห้องทดสอบหน้าต่าง/ประตูกระจก
– การใช้มาตรวัดความเร่งควบคุมชุดยิงลูกบอล
– การปรับปรุงแขนกลอุตสาหกรรมใหม่เพื่อนำมาใช้ใหม่
– ยานพาหนะเอนกประสงค์ขนาดเล็กขับเคลื่อนด้วยระบบไฮโดรลิก
– เครื่องเชื่อมท่อผ้าใบกับแผ่นลวดอลูมิเนียม

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– เทคโนโลยีการแสดงผลภาพแบบ 3 มิติ
– เครื่องไล่นกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบไร้สาย
– โปรแกรมตรวจสอบพื้นที่ว่างในลานจอดรถ
– ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม
– การวัดคุณภาพมะม่วงโดยใช้การประมวลผลภาพ
– ระบบสื่อสารด้วยเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
– แบบจำลองโซ่อุปทานที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งส้มเขียวหวาน (Highlight)
– แบบจำลองเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มสำหรับการวางแผนการเพาะปลูก และการขนส่งที่เหมาะสมของโซ่อุปทานผักกาดหอม
– การจัดตารางการผลิตสำหรับระบบการผลิตแบบไหลลื่นยืดหยุ่น โดยมีเครื่องจักรขนานที่ไม่มีความสัมพันธ์กันในแต่ละงานภายใต้นโยบายการผลิต แบบทันเวลาพอดี

ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
– การผลิตไฟฟ้าจากขยะ (Highlight)
– เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานทดแทนเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน

นิทรรศการงานวิจัยด้านการศึกษาและพัฒนาชุมชน
โครงการ “สร้างชุมชนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพและสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม”

นิทรรศการงานวิจัยหอสมุด
1. โครงการงานเกษตรกำแพงแสน “มหัศจรรย์แห่งปัญญา : มรดกล้ำค่า ภูมิปัญญาเกษตรไทย”
1.1 นิทรรศการ “การทำนาร่วมสมัยการเกษตรไทยในแถบภูมิภาคตะวันตก”
– ประวัติการทำนาในยุคสมัยของแต่ละจังหวัดในแถบภูมิภาคตะวันตก(8 จังหวัด)
– กิจกรรมถ่ายทอดวิธีการสืบค้นข้อมูลผลผลิตทางด้าน พืช สัตว์ อาหาร เป็นต้น
– กิจกรรมจำหน่ายผลผลิตที่มาจากคำขวัญของจังหวัดต่างๆ ในแถบภูมิภาคตะวันตก อาทิ ข้าวหลาม ส้มโอ ลิ้นจี่ สับปะรด และขนมไทย

จัดการประกวดและแข่งขันระดับนักเรียน

1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1.1 โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
1.2 โครงการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ
1.3 โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
1.4 โครงการประกวดอ่านทำนองเสนาะสรภัญญะ
1.5 โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
1.6 โครงการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ศวท. ครั้งที่ 5 (ม.ต้น/ม.ปลาย)
1.7 โครงการแข่งขันความรู้ทักษะทางเคมี ครั้งที่ 5
1.8 โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 5

2. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
2.1 โครงการตอบปัญหาด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม
2.2 โครงการแข่งขันทักษะการขยายพันธุ์พืช
2.3 โครงการแข่งขันความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการดูแลโลก”Keep the world”
2.4 โครงการยุวเกษตรคนเก่ง เดินตามรอยพ่อหลวง
2.5 โครงการประกวดภาพระบายสี “ในหลวง กษัตริย์เกษตร กษัตริย์นักอนุรักษ์”
2.6 โครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5
2.7 โครงการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬา
2.8 โครงการแข่งขัน crossword ครั้งที่ 3

3. คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน
3.1 โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการระดับนักเรียนในหัวข้อ “สัตวแพทย์ไทย อาหารปลอดภัย คนไทยปลอดโรค”

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
4.1 โครงการแข่งขันยิงปืนใหญ่
4.2 โครงการเมกกะฟู๊ดส์ แข่งสุดสุดกับฟู๊ดเอ็นฯ
4.3 โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ปลูกป่า
4.4 โครงการแข่งขันวิศวกรสะพาน ไม้ไอศครีม
4.5 โครงการแข่งขันเกมบริหารการจัดการน้ำชลประทาน
4.6 โครงการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2555

5. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
5.1 โครงการประกวดการออกกำลังกายประกอบดนตรีเพื่อสุขภาพ

6. คณะเกษตร กำแพงแสน
6.1 โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

จัดแสดงและประกวดพืช
1. การประกวดจัดสวนถาด ในหัวข้อเรื่อง “สวนรักษ์โลก”
2. การประกวดตกแต่งภาพด้วยเมล็ดพันธุ์ ในหัวข้อเรื่อง “ลวดลายเมล็ดพันธุ์ในกรอบรูป (ดอกไม้, ผลไม้ หรือแมลง)

นิทรรศการงานวิจัยและประกวดสัตว์

1. ประเภทนิทรรศการ
1.1 กระบวนการผลิตนมอินทรีย์
1.2 กระบวนการผลิตสมุนไพรเพื่อประโยชน์ด้านปศุสัตว์
1.3 งานวิจัยกระเพาะโคที่ปลอดภัยต่อการบริโภค
1.4 การผลิตไข่ไก่สุขภาพ
1.5 การใช้ประโยชน์เศษเหลือทางด้านปศุสัตว์
1.6 สร้างอาชีพ เสริมรายได้กับเมนูจานด่วน (เนื้อสุกรและเนื้อไก่)

2. ประเภทประกวด/แข่งขัน
2.1 ประกวดโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน/พันธุ์บราห์มันพันธุ์แท้ เพศผู้ เพศเมียชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2.2 แข่งขันคล้องโคทีมชาย/ทีมหญิง
2.3 แข่งขันสะบัดแส้
2.4 แข่งขันขี่ม้า extreme cowboy

3. ประเภทสาธิต
3.1 การสร้างพันธุ์โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
3.2 การรีดน้ำเชื้อโค/การผสมเทียมโค
3.3 การทำเมนูอาหารจานด่วนรสเด็ด (ข้าวมันไก่ สูตรไหลหลำดั้งเดิม ข้าวหมูแดง/หมูกรอบ ราดหน้าหมูหมัก สูตรหมูขาวนุ่ม ผัดซีอิ๊วหมู)

4. ประเภทโชว์/แสดง
4.1 พันธุ์สัตว์ประเภทต่างๆ : แพะ/ลูกแพะ ไก่ตะเภาทอง/ไก่แจ้ สุกรขนาดใหญ่/ขนาดเล็ก (Pig Let)
4.2 ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ : ปุ๋ยหมักน้ำ/ปุ๋ยเม็ดจากมูลสัตว์ ไข่ไก่สุขภาพผลิตภัณฑ์จากนมแพะ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อหมู ยาสมุนไพรเพื่อการผลิตสัตว์
4.3 Beef master โชว์และสาธิตจากสมาคม BBU อเมริกา

5. ประเภทอื่นๆ
5.1 กิจกรรมตะลอนทัวว์ (เยี่ยมชมฟาร์มและสัตว์เลี้ยงตัวเป็นๆของ สวพป.) การประมูลสุกรพันธุ์ดี, การแข่งขัน ณ เวทีกลาง เช่น กินเนื้อ/นม/ไข่ การรีดนมเทียม, การแข่งขันตอบปัญหา

นิทรรศการด้านสัตวแพทย์
1. โครงการจัดแสดงความสามารถขบวนม้าแห่นาค
2. นิทรรศการสัตว์ป่วยอนาถา
3. โครงการแหล่งเรียนรู้และฟื้นฟูนกแสก
4. โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวภายใน มก.กพส.

นิทรรศการด้านประมง
1. นิทรรศการ “ปลานิล ปลาของพ่อ”
2. นิทรรศการ “สัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจทั่วไป”
– การเพาะเลี้ยงปลาตะเพียน
– การเพาะเลี้ยงปลายี่สกเทศ
– การเพาะเลี้ยงปลาดุกลูกผสม
– การเพาะเลี้ยงจระเข้
3. นิทรรศการ “การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ”

นิทรรศการด้านวิจัยและพัฒนา
1. ฝ่ายนิทรรศการ
1.1 มะเขือเทศ กล้วย สมุนไพร (ครบวงจร)
1.2 มะละกอ
1.3 โดมแมลง
1.4 จำหน่ายผลิตภัณฑ์
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม (โดมแมลง)
2.1 นิทรรศการ “ผึ้งชันโรง นักอนุรักษ์พันธุรกรรมพืช”

บริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์
1. กิจกรรมสาธิตวิชาชีพ
1.1 ด้านอาชีพเกษตร
– การปลูกและขยายพันธุ์กล้วยไม้
– การปลูกและขยายพันธุ์พืช
– การปลูกและขยายพันธุ์ชวนชม
– การปลูกและขยายพันธุ์บอนสี
– การปลูกและขยายพันธุ์กระบองเพ็ชร
– การเลี้ยงไส้เดือน
1.2 ด้านอาหาร
– ขนมถ้วยโบ        – ที่แขวนผ้าเช็ดมือ

ศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง
1. การประกวดธิดาเกษตร
2. การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
3. การประกวดวงดนตรีสากล ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา
4. การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา
5. การแสดงดนตรีจากชมรมนนทรีแบนด์
6. การแสดงดนตรีจากชมรมรวมดาวกระจุย
7. การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเขตภาคกลางตะวันตก

นิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
1. นิทรรศการวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา “Fit for Fun and Firm”
– กิจกรรมปีนหน้าผาจำลอง ที่ความสูง 10 เมตร
– สวนหินเพื่อสุขภาพ จัดบริการ ให้ความรู้ และสาธิต
– สวนสนุก “SS Fun Fair”
– ดนตรีพาเพลิน จัดแสดงดนตรี
– นิทรรศการกีฬาไทย
– ประกวดการออกกำลังกายประกอบดนตรีเพื่อสุขภาพ

การแข่งขันกีฬางานเกษตรกำแพงแสนประจำปี 2556
1. กิจกรรม “มหกรรมกีฬาเฉลิมฉลอง 86 พรรษามหาราชา”
– การแข่งขันมวยไทยนานาชาติ “ศึก…………….เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน”
– การแข่งขันฟุตซอล รุ่นประชาชนทั่วไป
– การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่นประชาชนทั่วไป
– การแข่งขันเรือพาย รุ่นประชาชนทั่วไป
– การแข่งขันกอล์ฟ
– การแข่งขันวอลเลย์บอล
– การแข่งขันเปตอง

นิทรรศการกล้วยไม้
1. โครงการ “กล้วยไม้ Expo เกษตรกำแพงแสน (ครั้งที่ 4)
– การประกวดกล้วยไม้
– การแข่งการจัดกระเช้าและการจัดสวนโดยใช้กล้วยไม้
– การแสดงรูปแบบการจัดสวนกล้วยไม้ขนาดต่างๆ
– การอบรมให้ความรู้ทางด้านการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้และการจัดกระเช้ากล้วยไม้
– การจำหน่ายกล้วยไม้คุณภาพจากเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว
1. นิทรรศการ “ข้าวอินทรีย์ วิถีพอเพียง”
– ติดตามเส้นทางกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนทานต่อทุกสภาวะเพื่อเตรียม รับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เพื่อการเลิกใช้สารเคมีที่จะนำไปสู่วิถีเกษตรอินทรีย์ที่แท้
– ชื่นชมและอบรมเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการผลิตปุ๋ยสำหรับนาข้าวอินทรีย์
– ชมพันธุ์ข้าวทางเลือก ทางรอดของชาวนาไทย
– กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่การทำนาข้าวอินทรีย์
– จำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวธัญโอสถ

เชิญชวนร่วมงาน เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2556

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 21-30 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 – 22.00 น. โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ผู้ประสบภัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้ ให้ประชาชนได้ทราบ รวมทั้งเป็นการหารายได้สมทบเข้ามูลนิธิอาสา เพื่อน พึ่ง (ภาฯ) ณ บริเวณหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบ

การจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์  ปี 2556 ในครั้งนี้ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ  สินค้าทางการเกษตรทั้งอุปโภคและบริโภค ต้นไม้ ดอกไม้ งานฝีมือ อาหารคาวหวานพื้นเมือง อุปกรณ์การเกษตร การจัดตลาดน้ำโดยมีตลาดน้ำที่มีชื่อเสียงเข้ามาจำหน่ายสินค้าและอาหาร ให้บรรยากาศเหมือนกับได้ไปตลาดน้ำนั้นจริง มีการจัดสวนสนุกที่รวบรวมเครื่องเล่นไว้หลายชนิดเพื่อสร้างความเพลิดเพลิน ให้แก่ผู้มาเที่ยวชมงาน ซึ่งการจัดงานขึ้นในครั้งนี้ รายได้จะนำเข้าสมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย

ฝ่ายตลาดนัดและสิทธิประโยชน์ งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2556 จัดโซนตลาดนัดเป็น 10 โซน  ดังต่อไปนี้

โซน A สวนสัตว์เลี้ยงเคียงน้ำ บริเวณทางเข้าประตูงามวงศ์วาน 1 ถึงบริเวณทางเข้าสามบูรพาจารย์ มีจำนวน 36 ล็อค จำหน่ายสัตว์เลี้ยง อาทิสุนัข แมว ปลาสวยงาม ฯลฯ อาหารสัตว์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

โซน B ทรัพย์ในดินสินในน้ำ บริเวณทางเข้าสามบูรพาจารย์ ถึงแยกข้างศาลาหกเหลี่ยม มีจำนวน 102 ล็อค พันธุ์ไม้ กล้าไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล พืชผักสวนครัว ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือการเกษตร

โซน C มีน้ำมีนวล บริเวณทางเท้าฝั่งศาลาหกเหลี่ยม จำนวน 37 ล็อค จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลผลิตที่เป็นสมุนไพร เช่น พืชสมุนไพร ผลไม้เพื่อสุขภาพ ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ อโรมาเธอราปี ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อความงาม ผลิตภัณฑ์นวด อบ ประคบ น้ำส้มควันไม้ ฯลฯ สปาและนวดแผนไทย

โซน D เพชรน้ำหนึ่ง  บริเวณ ทางเข้าหอประชุมใหญ่ จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์  ชุมชน ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน ผลิตภัณฑ์ SME และผลิตภัณฑ์ ผลผลิต ดี เด่นดังของแต่ละจังหวัด เช่น ที่นอน หมอนขิดยโสธร รองเท้าหนัง รองเท้าเชือกสาน เสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย เครื่องประดับเงิน สิ่งประดิษฐ์จากไม้ ของขวัญของแต่งบ้าน ข้าวซอยตัด อาหารเหนือ น้ำมันงา น้ำมันมะพร้าว หมูย่าง ลูกชิ้นปลาเยาวราช ผลไม้แปรรูป น้ำองุ่น 100% จากไร่ประภัฏสร หมูแปรรูป ปลานิลแดดเดียวไร้ก้าง น้ำพริกหลากรส ฯลฯ

โซน F สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก บริเวณลานจอดรถติดกับทางเข้าหอประชุมใหญ่ มีเครื่องเล่นมากมาย อาทิเช่น ม้าหมุน สไลด์เดอร์ บ้านลม รถไฟฟ้าเด็ก ปาลูกโป่ง ปืนจุกน้ำปลา และซุ้มเกมส์ต่างๆ

โซน G อู่ข้าวอู่น้ำ บริเวณสระพระพิรุณฝั่งแยกเกษตร จำนวน 124 ล็อค มีทั้งอาหารหวานคาวให้เลือกซื้อเลือกชิม อาทิ อาหารทะเลแปรรูป แคบหมูน้ำพริกหนุ่ม หอยจ้อ ลูกชิ้นปลาทูต้มเค็ม หอยทรงเครื่อง ข้าวหลาม ข้าวแต๋น ขนมไทย ผลไม้ ฯลฯ

โซน H น้ำหนึ่งใจเดียว บริเวณสระพระพิรุณฝั่งศาลาหกเหลี่ยม จำนวน 78 ล็อค สินค้าอุปโภค อาทิ เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าจากผ้าไหม และผ้าฝ้าย ผ้าปาเต๊ะเกาะยอ กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพรเช่น สบู่ แชมพู ครีมบำรุงผิวฯลฯ

โซน I อิ่มน้ำใจ

รวบรวมอาหารหลากหลาย อร่อย สะอาดถูกหลักอนามัย โดยมีที่นั่งรับประทานมาบริการในงาน มีบริการทั้งหมด 4 จุดดังนี้

จุดที่ 1 บริเวณทางเข้าประตูเล็กสะพานลอยข้ามแยกเกษตร

จุดที่ 2 บริเวณด้านข้างหอประชุมฝั่งติดกับโซน D

จุดที่ 3 บริเวณทางเข้าโซนตลาดน้ำร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำ

จุดที่ 4 บริเวณลานพื้นที่บันไดท่าน้ำสระพระพิรุณฝั่งศาลาหกเหลี่ยม

 

โซน J น้ำทิพย์ชโลมใจ มูลนิธิ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)  บริเวณด้านหลังหอประชุมใหญ่ ประกอบด้วย นิทรรศการโครงการเพื่อนพึ่ง   (ภาฯ) สร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ผู้เสี่ยงอุทกภัย นิทรรศการผลพลอยของพอเพียงเป็นการแสดงนวัตกรรมการผลิตน้ำส้มควันไม้ที่มี คุณภาพสูง และถ่ายอนามัยซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกิจกรรมเกษตรออร์แกนิค ตลาดเกษตรอินทรีย์ พืชผัก ไม้ไม้ออร์แกนิค และสินค้าจากร้านเพื่อนพึ่ง (ภาฯ เช่น เสื้อ กระเป๋า งานฝีมือ decoupage ในราคาพิเศษ นอกจากนี้ทางมูลนิธิยังมีการแสดงแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเลี้ยงไก่ ปลาดุกอินทรีย์ การทำสิ่งของอุปโภคใช้เองในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย

สำ หรับนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปใช้ทั้งในครัวเรือนและในชุมชนเน้นการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง เช่น เครื่องแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงพลังงานและปุ๋ย เครื่องปอกฝรั่ง แก่นตะวันพืชเพื่อสุขภาพ เครื่องสีข้าวชุมชน เครื่องสีข้าวขนาดจิ๋ว น้ำหนักเพียง 15 กิโลกรัม เตาหุงต้ม (KU Green Stove) และถ่ายอนามัยที่ปราศจากสารก่อเกิดมะเร็ง ให้ความร้อนสูง แทบไม่มีเขม่าควัน จุดติดง่าย มีขี้เถ้าน้อย เพื่อให้ได้ถ่านไม้สะอาดคุณภาพสูงและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และเวทีการแสดง

Hi-light ของการจัดงาน โซน E ตลาดน้ำร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำ  ตลาดน้ำและตลาดโบราณที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น วิถีชีวิตแบบไทย จัดอยู่บริเวณสระน้ำด้านหลังหอประชุมใหญ่และหอนาฬิกา จำนวน ๘ ตลาดน้ำ พบกับสินค้าขึ้นชื่อประจำตลาดน้ำให้เลือกซื้อมากมายทั้งอุปโภคและบริโภค จากตลาดน้ำชื่อดัง อาทิ หมี่กรอบ ขนมจีน หมูสะเต๊ะจากตลาดน้ำตลิ่งชัน ซาลาเป๋าจิ๋ว ลูกชิ้นดอนเมืองจากตลาดน้ำวัดสะพาน ก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ด ทอดมันหน่อกะลาจากตลาดน้ำคลองลัดมะยม ปลาน้ำจืดแปรรูปและของดีเมืองสุพรรณจากตลาดร้อยปีสามชุก อาหารหวานคาวจากตลาดน้ำมหานคร ขนมและของเล่นย้อนยุคจากตลาดน้ำบางคูลัด และ ขนมเปี๊ยะครูสมทรงจากตลาดน้ำลำพญา เป็นต้น

ซึ่งในครั้งนี้จะมีการจัดประกวดตลาดน้ำเพื่อเป็นการส่งเสริมสังคมและเศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณภาพสิ่งแวดล้อม

สำหรับทางมูลนิธิฯจะมีผลิตภัณฑ์ในพระดำริและผลิตภัณฑ์ผลพลอยพอเพียงที่ได้ จากผลพลอยได้ของการเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง มาจำหน่าย อีกทั้งยังมีผลิตผลการเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ ผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปมาจำหน่ายจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำข้าว Rice berry เกษตรอินทรีย์มาแปรรูปเป็นขนมปังและ bakery ชนิดต่าง ๆ มาแสดงและจำหน่ายด้วย

แผนผังงาน  รายละเอียดงานสาธิตการทำอาหาร

“โปรตีนเกษตรแปลงโฉม”

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์, 12 มิถุนายน 2556

การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3

eConferHeader

  • การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาที่ดิน
  • ประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 เป็นการประชุมวิชาการที่นำเสนอผลงานวิชาการรวม 6 สาขา ได้แก่
   • สาขาเคมีของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และธาตุอาหารพืช
    (Soil chemistry and fertility and plant nutrition)
   • สาขาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ปุ๋ย
    (Technology of fertilizer production and application)
   • สาขาสิ่งแวดล้อมของดินและมลพิษทางดิน
    (Soil environment and soil pollution)
   • สาขาภูมิสารสนเทศ การสำรวจดิน และการใช้ที่ดิน
    (Geoinformatics, soil survey and land use)
   • สาขาฟิสิกส์ของดิน การจัดการดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ำ
    (Soil physics, soil management, and soil and water conservation)
   • สาขาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของดิน
    (Soil biology and ecology)
   • การเสวนาภาคประชาชนในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน (AEC)” ในวันที่ 26 เมษายน 2556
    เวลา 09.00-12.00 น.
   • และการแสดงนิทรรศการจากบริษัทเอกชนในวงการเกษตรศาสตร์ ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
  • เรื่องที่จะนำเสนอในงานประชุมวิชาการต้องเป็น บทความการวิจัย (research article) หรือ บทความปริทัศน์ (review article) ที่เกี่ยวข้องกับเกษตร ปฐพีศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมสาขาต่างๆ หรือใกล้เคียงและไม่เคยนำเสนอในงานประชุมวิชาการใดมาก่อน
  • การนำเสนอบทความวิจัย/บทความปริทัศน์ ทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ จะต้องผ่านการพิจารณาตรวจอ่านจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยบทความที่ได้ผ่านการพิจารณาได้รับความเห็นชอบแล้วจึงสามารถนำเสนอได้ และบทคัดย่อจะได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทคัดย่อ (book of abstract) ซึ่งท่านจะได้รับในวันประชุม
  • การตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความปริทัศน์ ฉบับเต็ม (full paper) จะมี 2 รูปแบบ ดังนี้
   1) ทุกบทความที่ได้รับการพิจารณาให้นำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ในรูปของ proceedings หรือ วารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ ซึ่งจะจัดทำ proceedings ในรูปของซีดี (CD) แจกพร้อมกับหนังสือรวมบทคัดย่อในวันประชุม
   2) บทความวิจัย/บทความปริทัศน์คุณภาพที่ได้มาตรฐานของวารสารแก่นเกษตรจะได้รับ การคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิให้ตีพิมพ์ในวารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ ซึ่งท่านจะได้รับวารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ ทางไปรษณีย์หลังเสร็จสิ้นการประชุมหรือภายในเดือนกรกฎาคม 2556
  • เรื่องที่จะตีพิมพ์ในวารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ ต้องเป็นบทความการวิจัย (research article) หรือ บทความปริทัศน์ (review article) ที่เกี่ยวข้องกับเกษตร ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสาขาต่างๆ หรือใกล้เคียง และไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการใดมาก่อน

   วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้

 

  • เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์การวิจัย เทคโนโลยีการจัดการดิน ทรัพยากรการเกษตรอื่น ๆ และเทคโนโลยีปุ๋ย ของนักวิชาการภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน
  • เพื่อกำหนดทิศทางในการวิจัยและการขยายผลการจัดการดิน ทรัพยากรการเกษตรและเทคโนโลยีปุ๋ยในอนาคตร่วมกัน
  • เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยด้านการจัดการดิน และทรัพยากรการเกษตรอื่น ๆ และเทคโนโลยีปุ๋ยของประเทศ

 

  • แจ้งความจำนงลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหรือลงทะเบียนร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ on-line ได้จาก website นี้โดยเลือกเมนู การลงทะเบียน (registration)
   อัตราค่าลงทะเบียน
  • อัตรา 1,500 บาท สำหรับข้าราชการหรือบุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนและชำระเงินภายใน  วันที่ 8 เมษายน 2556
  • อัตรา 2,000 บาท สำหรับข้าราชการหรือบุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนและชำระเงินหลัง      วันที่ 8 เมษายน 2556
  • อัตรา 500 บาท สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนและชำระเงินภายใน วันที่ 8 เมษายน 2556
  • อัตรา 800 บาท สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนหลังวันที่ 8 เมษายน 2556
  • ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ และพนักงานเอกชน สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้
  • สำหรับนักศึกษา โปรดแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา โดยส่งสำเนาบัตรพร้อมหลักฐานการชำระเงินทางอีเมลล์

 

 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมได้ที่
  รศ.ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ
  โดยติดต่อผ่านทาง นางสาวจำนงค์ ตระกูลรัมย์ (ผู้ช่วยเลขาฯ)
  สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร
  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
  สำนักงานจัดประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 3
  โทรศัพท์ 080-1900898, 043-364639
  โทรสาร 043-364640 Email: nsfc3@kku.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ [http://ags.kku.ac.th/nsfc3/]

หลักสูตรชาวนามืออาชีพ โดย ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/524201_545404295499844_1134161107_n.jpg

 

แบล็คแคล ปุ๋ยธาตุรอง Ca + Mg + S + Humic + Fulvic

 แบล็คแคล

“แบล็คแคล”


สุดยอดธาตุรองรวมอาหารเสริมในตัว

ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ใช้ร่วมกัน ลดต้นทุน

สมบูรณ์ที่สุด !!!

แบล็คแคล.

ธาตุอาหาร และฮอร์โมนรวมผสมพิเศษ

แคลเซียม 15% + แมกนีเซียม 5% + กำมะถัน 10%
+ ฮอร์โมนรวม + ~Humic + Fulvic

* แตกต่างกับสารปรับปรุงดินทั่วไปในตลาด
แบล็คแคลใช้น้อยกว่า ได้ผลชัดเจนกว่า และไม่ทำให้ดินเสีย
เนื่องจากไม่มีส่วนผสมของปูน (ซึ่งจะทำให้ดินแข็ง)

อุดมไปด้วยแคลเซียม แมกนีเซียม กำมะถัน
จุลธาตุ ฮอร์โมน และสารที่ให้ประโยชน์
ใช้รองก้นหลุม และใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้ดีเยี่ยม
เพิ่ม และปรับปรุงคุณภาพดิน
แก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม ดินกรด ดินเค็ม
ละลายน้ำได้ดีเยี่ยม ไม่จับตัวแข็ง ต่างจากปูนชนิดอื่น

* ผสมปุ๋ยเคมีทุกชนิด ไม่เยิ้ม ไม่ตัน ไม่ติดท่อ
ผสมแล้วใช้ไม่หมด ปิดปากถุง เก็บไว้ใช้ได้
ได้ฝนครั้งเดียว ละลายทันที

ใช้ได้ทุกช่วง โดยเฉพาะช่วงเตรียมดิน
ช่วงเพาะเมล็ด และช่วงให้ผลผลิต

ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ทั้งผัก ผลไม้
พืชไร่ นาข้าว ยางพารา และปาล์มน้ำมัน

อุดมไปด้วยแคลเซียม แมกนีเซียม กำมะถัน จุลธาตุ ฮอร์โมนจำนวนมาก
และสารที่ให้ประโยชน์ ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต และรักษาสิ่งแวดล้อ

สินค้าจากงานวิจัย ทดลองและทดสอบ
รวมถึงเสนอผลงานวิจัยในงานเกษตรแห่งชาติ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 100%

ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้ดีเยี่ยม ละลายน้ำได้ดีมาก ใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไข
สภาพดินเค็ม  และดินเปรี้ยว โดยเฉพาะดินเค็มได้เป็นอย่างดี

ไม่ทำให้ดินแข็ง และสามารถแทรกซึมลงสู่ดินชั้นล่าง
แทรกซึมถึงเขตรากพืชได้มากกว่า

http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/486071_431281536944640_1572181589_n.jpg http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/601636_382654325140695_1319005981_n.jpg http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/39299_395339197205541_1140779246_n.jpg

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/404729_394275297311931_310544491_n.jpg  http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/523216_303350073071121_892313837_n.jpg http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/420451_271623672910428_811998104_n.jpg

http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/418812_374059946000133_1489670847_n.jpg http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/226309_367900503282744_1787021355_n.jpg

http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/562802_367553456650782_512798901_n.jpg http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/418318_366348993437895_489538985_n.jpg http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/576687_345205478885580_1886094698_n.jpg

http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/185081_346627972076664_768475889_n.jpg http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/282212_345206495552145_1498171624_n.jpg  http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/154795_311974105542051_473339043_n.jpg

———————————————————————–

ขุดหัวมันฝรั่ง ไร่ละ 5 ตันเหนาะ ๆ

จากคุณโต้ง ต.หลงปง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

“หัวใหญ่ ได้น้ำหนัก ได้เกรด ผลผลิตดีมาก”

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/733774_451799904892803_44123158_n.jpg http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/544153_451799818226145_380101765_n.jpg

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/487306_431286550277472_538482853_n.jpg http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/25970_431286600277467_1134732566_n.jpg

———————————————————————–

พ่อเลี้ยงเทศ สมาชิกสภาเทศบาล ชัยปราการ
ฟื้นต้นสวนลำใย และเก็บผลผลิตรอบแรกไปแล้ว

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/205531_407782219294572_882006447_n.jpg http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/547002_395512273854900_506500009_n.jpg

———————————————————————–

แปลงข้าว กข.31

เมล็ดเต็ม น้ำหนักดี

 

1888706_638506596222132_1608936369_n

http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/546776_415804828492311_1221978396_n.jpg

http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/552152_373069336099194_458471968_n.jpg http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/522558_415804848492309_739363840_n.jpg

———————————————————————–

“แบล็คแคล” ธรรมชาติ 100%

หาซื้อได้ที่ร้านค้าเคมีเกษตร ร้านปุ๋ยยา หรือวัสดุก่อสร้างทั่วประเทศ
สนใจสินค้า หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย ติดต่อโดยตรง
คุณธนากร คุ้มตรีทอง
โทร 0811979878
มีนักวิชาการทุกเขตในประเทศไทย
เพื่อคอยจัดประชุม แนะนำสินค้า และทำการทดลอง

ปุ๋ยเคมีตราน้ำดอกไม้
35-5-0 * สูตรพิเศษ คุณภาพเต็ม ได้ผลดี
17-17-17 * สูตรเสมอสูตรสูง เต็มแน่นอน
13-13-21
20-8-20
16-16-8
29-5-18
15-15-15
16-8-8
30-0-0
20-10-12
16-20-0

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีตราดอกโชค
7-3-8
8-7-0
8-3-3

ปุ๋ยอินทรีย์ตราน้ำดอกไม้
มาตรฐานกรมวิชาการเกษตร อินทรีย์วัตถุ 20%
มาตรฐานกรมพัฒนาที่ดิน อินทรีย์วัตถุ 30%

สารปรับปรุงดิน
แบล็คแคล
ยิปซัมผง,เม็ด
โดโลไมท์ผง,เม็ด
ลีโอนาร์ไดท์ผง,เม็ด
เบนโทไนท์
ปุ๋ยอินทรีย์ผงสำหรับปั้นเม็ด

สนใจติดต่อสอบถามเขตการขาย และราคาได้ที่
คุณธนากร 0811979878

งานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2555 วันที่ 30 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2555

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดวันจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2555

เป็นวันที่ 30 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2555

เป็นที่ทราบกันดีว่า ในทุก ๆ มีจะมีการจัดงานเกษตรแฟร์ขึ้นเป็นประจำ โดยในปีนี้ ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เจ้าของงาน ได้ประกาศวันจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2555 แล้ว เป็นวันที่ 30 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2555 โดยในงานจะมีทั้งสินค้าเกษตร, ผลิตภัณฑ์ชุมชน, สัตว์เลี้ยง และของที่ระลึก ให้เลือกซื้อมากมายหลายประเภท รวมทั้งยังมีการจัดฝึกอบรมวิชาชีพในแขนงต่าง ๆ เช่น การทำอาหาร, การทำขนม และการเพนท์ภาพลงบนเสื้อ หรือบนกระเป๋า สำหรับผู้ที่สนใจฝึกทักษะเพื่อนำไปประกอบธุรกิจอีกด้วย

————————————————————-———————-

พิเศษ โรงงานปุ๋ยมาเอง

 

เจอกับเราได้ที่ ZONE H

 

เจอกันที่งานแจ้งว่าพบเราจากเว็บไซค์
เกษตรออนไลน์
รับส่วนลดพิเศษ พร้อมของที่ระลึก

————————————————————-———————-

พิเศษผู้ร่วมออกงาน

ร้านค้าท่านใดมีหน้าร้าน และรับฝากวางสินค้า
ทางบริษัทมีปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และสารปรับปรุงดิน บรรจุขนาดเล็กฝากวางสินค้า
และแบ่งผลตอบแทนกัน และเป็นตัวแทนในพื้นที่ ๆ เมื่อเลิกงานแล้วด้วย 

ติดต่อ คุณธนากร 0811979878

————————————————————-———————-

สุดยอดธาตุรองรวมอาหารเสริมในตัว


ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ใช้ร่วมกัน ลดต้นทุน

 

สมบูรณ์ที่สุด !!!

 

โปรโมชั่นก่อนฤดูปลูก

*  1 ตัน(40 กระสอบ) ส่งฟรี

(ใช้ได้ 20-40 ไร่)


ราคาพิเศษกระสอบละ 300 บาทเท่านั้น(ชนิดเม็ด) ปกติ 350 บาท
แทนปุ่ยอินทรีย์ได้ 100% (อินทรีย์วัตถุ 20%)

ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 30%-50%

รับประกัน 3-5 วันเห็นผลแน่นอน

 

ลดเพิ่มอีก 50 บาท ในงานเกษตรแฟร์ 2555 เท่านั้น

 

* 40 กระสอบ ส่งฟรีจังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี กรุงเทพ ปทุมธานี นนทบุรี
* ร้านค้า หรือนำไปจำหน่ายติดต่อคุณธนากร 0811979878 (ขั้นต่ำ 15 ตัน)

แบล็คแคล. ธาตุอาหาร และฮอร์โมนรวมผสมพิเศษ


แคลเซียม 15%

แมกนีเซียม 5%

กำมะถัน 10%

อินทรีย์วัตถุ 20% 

+ ฮอร์โมนรวม + ~Humic + Fulvic

 

ถูกต้องตามหลักวิชาการแน่นอน

 

หาซื้อได้ตามร้านเคมีเกษตรทั่วประเทศ


1 212x300 แนวโน้มการใช้ปุ๋ยเคมี ปี 2554 2555 2 212x300 แนวโน้มการใช้ปุ๋ยเคมี ปี 2554 2555  

—————————————————————-———————-

ปุ๋ยเคมี
(มีหลายยี่ห้อให้เลือกทำ จองเขตด่วน ๆ)

13-13-21
20-8-20
16-16-8
29-5-18
15-15-15
16-8-8
30-0-0
35-5-0
20-10-12
17-17-17
16-20-0

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี

(มีหลายยี่ห้อให้เลือกทำ จองเขตด่วน ๆ)

7-3-8
8-7-0
8-3-3

—————————————————————-———————-

พิเศษ !!!!!

 

ชาวสวน ชาวนา ชาวไร่ รวมกันซื้อใช้เอง


ถูก ๆ ของดีราคาถูก พร้อมบริการถึงบ้าน

—————————————————————-———————-

ร้านต้นไม้ทั่วประเทศ เรามีขนาด 1-5 กก. จำหน่าย

อยากมีปุ๋ยคุณภาพดีวางหน้าร้าน

ติดต่อได้เลย

—————————————————————-———————- 

หาซื้อสินค้าได้ตามร้านเคมีเกษตรทั่วไป

ถ้าในพื้นที่ หาสินค้าไม่ได้ ติดต่อได้โดยตรงกับทางบริษัท และแนะนำร้านค้าที่ท่านใช้บริการ ติดต่อมาที่เราได้เลย ทางเรายินดีให้บริการในทุก ๆ ด้าน สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลทางวิชาการ หรือปรึกษาเกี่ยวกับการเกษตรสามารถติดต่อได้โดยตรงได้เช่นเดียวกัน ทางเรายินดีให้บริการด้วยความเต็มใจ

ติดต่อโดยตรงที่คุณธนากร 0811979878

นโยบายการรักษาเขตการขาย

ร้านที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ว ทางบริษัทไม่ีนโยบายที่จะเปิดขายให้กับร้านค้าอื่น ๆ ใกล้เคียงโดยเด็ดขาด ในจังหวัดที่ทางบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งตัวแทน ทางบริษัทยินดีเข้าไปเสนอข้อเสนอพิเศษสุดสำหรับร้านค้า ทุกร้านค้าที่ีสินค้าจำหน่าย จะได้รับการบริการวิชาการ การทำตลาด จัดประชุมหน้าร้าน ทำ Spot โฆษณา ลงหนังสือ และคำปรึกษาในทุก ๆ ด้านและทุก ๆ เรื่องเกี่ยวกับการเกษตร

1) เป็นปุ๋ยรวมธาตุรอง และฮอร์โมนรวมสำเร็จ ถูกต้องตามหลักวิชาการชัดเจน
2) ควบคุมคุณภาพ และการผลิตโดยนักวิชาการปฐพีวิทยาโดยตรง
3) ราคาคุ้มค่า ช่วยเหลือกเกษตรกร
4) นโยบายเขตการขาย เพื่อความสบายใจของร้านค้าชัดเจน
5) บริการวิชาการตลอดชีพ
6) สนับสนุน

– spot วิทยุภาษากลาง เหนือ อีสาน และใต้ให้เลือกใช้
– หรือจะทำใหม่ เรายินดีบริการ
– spot วิทยุ เดือนละ 500 บาท เป็นเวลา 3 เดือน
– banner + โบรชัวร์
– บริการวิชาการจากทีมงานเต็มที่
– จัดประชุมหน้าร้าน หรือกลุ่มเกษตรกรได้

ติดต่อเพื่อรับข้อเสนอพิเศษสุดได้โดยตรง

คุณธนากร 0811979878

ผู้จัดการฝ่ายขาย และวิชาการเกษตร
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) ม.เกษตรศาสตร์
วท.ม. (ปฐพีวิทยา) ม.เกษตรศาสตร์ • หน้า

 • อบรมวัตถุอันตราย

  ใกล้ที่ไหนติดต่อที่นั่นโดยตรง

  กรุงเทพมหานคร
  สำนักควบคุมพืชและวัสดุทางการเกษตร
  02-9406573
  สวพ 1 จ.เชียงใหม่
  053-114121 ถึง 5
  สวพ 2 จ.พิษณุโลก
  055311991
  สวพ 3 จ. ขอนแก่น
  0-4320-3500
  สวพ 4 จ.อุบลราชธานี
  0-4520-2190
  สวพ 5 จ.ชัยนาท
  056-405070-4
  สวพ 6 จ.จันทบุรี
  0-3939-7076
  สวพ 7 จ.สุราษฎร์ธานี
  0-7727-4102
  สวพ 8 จ.สงขลา
  074-445-905-6ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ


ปัญญาประดิษฐ์จักรกล


เว็บไซต์เพื่อนบ้าน ทั้งหมดยินดีต้อนรับเพื่อนบ้าน

<a href="http://kasetonline.com/" target="_blank" ><img alt="All About Agriculture" src="http://kasetonline.com/images/banner88x31-kasetonline.gif" border="0" width="88" height="31"></a>

นำ code ของเราไปวาง
และส่ง code มาให้เราที่
webmaster@kasetonline.com

ถ้าสะดวกแลก banner ที่หน้าแรก
เรายินดีติดที่หน้าแรกเช่นกันครับ
ฟรี !!! ไม่เสียเงินครับ


• Thai Airline
    • Phuket Airline
    • Rc Hlicopter for sale
    • How to Control Helicopter
    • Cheapest Rc Hlicopter
    • Thailand Trends
    • Airline Jobs/career
    • Thai Movies
    • Study Abroad
    • Thailand Amulets
    • Thai Food
    • Thailand Photo
    • Thailand Travel
    • Agricultural in Thailand
    • All Seminar in Thialand
    • Hotels/Resorts News
    • Thailand Situation Updated
    • Thailand Real Estate
    • Thailand Network
    • Thailand Trees
Thailand Information
    • 7 Romantic Places In Bangkok
    • Accomodation
    • Activities
    • Candle Festival parade
    • Communication
    • DINNING
    • Entertainment
    • King of Thailand
    • MAP OF THAILAND
    • POLITIC
    • Real Time flight Schedules
    • Regions of Thailand
    • Retirement Visa in Thailand | Finance
    • Shopping
    • Special Interest
    • Sports
    • Thai Culture
    • THAI SOCIAL STRUCTURE
    • Thailand In Brief
    • Thailand’s Rainy Season
    • Transportation
    • Useful Information
    • Visas & Regulations
    • WEATHER
Markets & Money

    • credit card
    • Exchange Rate
Event & Festival
    • Buffalo Village in Thailand
    • Candle Festival parade
    • Dok Krachiao Blooming Festival
    • Flowers monks Festival.
    • Hua Hin Jazz Festival
    • Hua Hin Thailand | Thailand Travel Guide
    • Krabi Rock&Fire International Contest
    • LA F�TE 2010
    • Lee Pe Island Ship Buoying Festival
    • Mercedes Trophy Junior Golf Master Final
    • Phuket Music Festival
    • The Candle Festival
    • The Royal Ploughing Ceremony
    • Vesak 2010 (Visakha Bucha Day)
    • Yasothon Bun Bangfai Rocket Festival
Business In Thailand
    • Economic
    • Export
    • Important Contact
    • Regulations
    • Start Business in Thailand
    • Taxation
Thailand History
    • Ancient Civilizations
    • Ayutthaya
    • Classical Era
    • Democracy
    • End of Absolute Monarchy&Military rule
    • Initial states of Thailand
    • King of Thailand
    • Sukhothai and Lanna
    • Thonburi and Bangkok period
Other
    • Advertise
    • Events
    • Flight Reservation
    • Job
    • Link Exchange
    • Shopping
    • Weather
    • World Time
Travel Review
    • Ancient City
    • Buffalo Village in Thailand
    • Flowers monks Festival.
    • One Day Trip
    • The Erawan Museum

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress